Liiketoimintamme eettiset periaatteet

Pohjautuu Keskuskauppakamarin, Ohjelmistoyrittäjät ry:n, LOGY ry:n, Teknologiateollisuus ry:n ja TIVIA ry:n yhdessä laatimaan malliin

Hyvä hallinto

Hyödynnämme hyvän hallintotavan (corporate governance) käytäntöjä̈ soveltuvin osin omassa toiminnassamme. Kiinnitämme erityisesti huomiota valvontaan, jotta voimme varmistua toimintamme lainmukaisuudesta ja näiden periaatteiden noudattamisesta.

Hyvä liiketapa

Emme käytä hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. Edistämme eettisiä toimintatapoja liikesuhteissamme.

Markkinoinnistamme käy aina selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus. Noudatamme markkinoinnissamme yleisesti hyväksyttyjä periaatteita.

Suhtaudumme toisiin kulttuureihin kunnioittavasti.

Liikesuhteet kumppaneihimme määräytyvät kaupallisin perustein.

Lahjonta- ja korruptiokielto

Lahjonta ja muunlainen korruptio ovat toiminnassamme kiellettyjä.

Olemme mukana rakentamassa yhteiskuntaa, jossa vallitsee vahva luottamus yrityksiin, yritteliäisyyteen, markkinatalouteen ja oikeusvaltioon. Siksi toimimme aktiivisesti torjuaksemme lahjonnan ja muunlaisen korruption, joka voi vaikuttaa liikesuhteisiimme.

Turvallinen työympäristö ja työhyvinvointi

Tarjoamme työntekijöillemme turvallisen ja viihtyisän työpaikan. Edistämme aktiivisesti heidän terveyttään, työtyytyväisyyttään ja henkilökohtaista kehitystään. Siksi huolehdimme siitä, että työntekijöillämme on sellainen työympäristö ja sellaiset työolot, jotka ehkäisevät fyysisiä ja henkisiä terveyshaittoja ja edistävät työtyytyväisyyttä ja kehittymistä. Tämä koskee johtamiskäytäntöjä, työtiloja, työvälineitä, toimintatapoja, tehtävänkuvauksia, henkilökohtaisia kehitysmahdollisuuksia ja muita työympäristön osatekijöitä.

Emme suvaitse minkäänlaista fyysistä tai henkistä kiusaamista tai häirintää. Puutumme aktiivisesti kaikkiin kiusaamis- ja häirintätapauksiin.

Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu

Kohtelemme työntekijöitämme tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua.

Emme hyväksy syrjintää ja pyrimme ehkäisemään kaikenlaisen syrjivän kohtelun esimerkiksi palkan tai urakehityksen osalta.

Lapsityövoiman käyttökielto

Emme suvaitse lapsityövoiman käyttöä (eli sellaisen työn teettämistä lapsilla, joka on fyysisesti, psyykkisesti, moraalisesti tai sosiaalisesti haitallista, taikka häiritsee tai estää heidän koulunkäyntiään) emmekä pakkotyötä.

Lapsille ja nuorille on hyvä tarjota mahdollisuuksia tutustua ja osallistua työelämään, kunhan se tapahtuu lasten ja nuorten hyvinvointia tukien.

Immateriaalioikeuksien kunnioittaminen

Noudatamme kaikkia soveltuvia lakeja ja määräyksiä sekä kansainvälisiä sopimuksia, jotka suojaavat immateriaalioikeuksia, kuten tekijänoikeuksia, patentteja, tavaramerkkejä ja mallioikeuksia. Kunnioitamme muiden immateriaalioikeuksia emmekä loukkaa tai hyödynnä luvattomasti muiden suojattuja oikeuksia tai liikesalaisuuksia, kun kehitämme, tuotamme ja toimitamme tuotteitamme ja palveluitamme taikka kun käytämme muiden immateriaalioikeuksien suojaamia tuotteita tai palveluita.

Ympäristöystävällisyys

Edistämme aktiivisesti kestävää kehitystä huomioimalla ympäristön kaikessa liiketoiminnassamme. Noudatamme liiketoiminnassamme soveltuvia ympäristölakeja ja -määräyksiä. Käytämme luonnonvaroja säästeliäästi.

Pyrimme korostamaan tuotteidemme ja palveluidemme ympäristöhyötyjä, kun asioimme asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Otamme mielellämme vastaan kaikenlaiset työntekijöidemme, asiakkaidemme ja kumppaneidemme aloitteet, jotka auttavat meitä vähentämään liiketoimintamme haitallisia ympäristövaikutuksia.